نهایی‌شدن پیش‌نویس قرارداد تکمیل سامانه «سپهتن» برای تجهیز ناوگان اتوبوسی 

 نهایی‌شدن پیش‌نویس قرارداد تکمیل سامانه «سپهتن» برای تجهیز ناوگان اتوبوسی 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از نهایی‌شدن پیش‌نویس قرارداد تکمیل سامانه سپهتن برای تجهیز ناوگان اتوبوسی در بخش حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235859/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85235859/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86