نواقص حمل و نقل سال‌های گذشته در ایام اربعین امسال برطرف شده بود

 نواقص حمل و نقل سال‌های گذشته در ایام اربعین امسال برطرف شده بود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گتف: نواقص حمل و نقل سال‌های گذشته در ایام اربعین امسال برطرف شده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232842/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85232842/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87