نوسازی بافت فرسوده یکی از اولویت‌های تولید مسکن در دولت سیزدهم

نوسازی بافت فرسوده یکی از اولویت‌های تولید مسکن در دولت سیزدهم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده و حفظ سلامت ساکنان این بافت‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم است، گفت: نوسازی مسکن بافت فرسوده در حالی به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته که در دولت‌های به آن پرداخته نشده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174944/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85174944/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85