نوسازی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده/ ایجاد سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری

نوسازی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده/ ایجاد سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری
 تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: نوسازی و ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طی بازه زمانی چهار ساله در قالب طرح نهضت ملی برنامه ریزی شده که بازسازی و تحویل داده خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187313/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85187313/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA