نگاه آسیای میانه به طرح آبراهه «خزر – خلیج فارس»


تهران – مجله خبری راه و ساختمان – طرح ایجاد کانال کشتیرانی خزر-خلیج فارس واقع در پروژه کریدور شمال – جنوب که به موضوع روز رسانه های تاجیکستان تبدیل شده است، این سوال را برای کارشناسان تاجیک مطرح کرده که در صورت تحقق، این آبراهه چه مزایایی می تواند برای این کشور داشته باشد.منبع

  چند پرسش و چالش مهم درباره قانون مرمت