هبه ۳۵ میلیارد تومانی خیرین استان تهران به حساب ۱۰۰ امام(ره)

هبه ۳۵ میلیارد تومانی خیرین استان تهران به حساب ۱۰۰ امام(ره)
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: سال گذشته خیرین استان تهران بیش از ۳۵ میلیارد تومان مساعدت نقدی، غیر نقدی و زمین مسکونی به حساب ۱۰۰ هبه کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442829/%D9%87%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87

  تحویل ۱۴۰ هزار هکتار زمین منابع طبیعی برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن