هراز و کندوان به پیشواز ترافیک تعطیلات آخر هفته رفتند

هراز و کندوان به پیشواز ترافیک تعطیلات آخر هفته رفتند
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران از اجرای طرح مدیریت ترافیکی در محورهای ارتباطی این استان با هدف تسهیل در تردد خودرویی خبرداد و گفت: در زمان حاضر ترافیک در محور هراز و کندوان سنگین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221052/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85221052/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF