هر ۶ سانتی متر کاهش آب خزر ۱۰۰ هزار مترمکعب لایروبی را افزایش می‌دهد

هر ۶ سانتی متر کاهش آب خزر ۱۰۰ هزار مترمکعب لایروبی را افزایش می‌دهد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل مهندسی سواحل و ‌بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه در بررسی انجام شده در بنادر شمال به این نتیجه رسیدیم که هر ۶ سانتی متر کاهش آب دریای خزر حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب لایروبی را بیشتر می‌کند، گفت: کاهش تراز خزر هم‌ ناوبری در بنادر شمالی را با مشکل روبرو کرده است و هم مشکلاتی را در تالاب‌های حاشیه خزر به وجود آورده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233634/%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4منبع: https://www.irna.ir/news/85233634/%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4