هزار و ۳۰۰ کیلومتر ایل‌راه در جنوب کرمان نیازمند بهسازی است

هزار و ۳۰۰ کیلومتر ایل‌راه در جنوب کرمان نیازمند بهسازی است
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل امور عشایر جنوب استان کرمان گفت: در مناطق عشایری این منطقه سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر ایل‌راه وجود دارد که سالانه بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر این راهها نیازمند مرمت و بهسازی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85170182/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA