هزینه ترانزیت از طریق کریدور شمال- جنوب ۳۰ درصد ارزان‌تر از کانال سوئز

هزینه ترانزیت از طریق کریدور شمال- جنوب ۳۰ درصد ارزان‌تر از کانال سوئز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: مطالعات سازمان توسعه اقتصادی نشان می‌دهد زمان و هزینه ترانزیت از کریدور شمال-جنوب برای کشورهای مسیر این کریدور، حدود ۳۰ درصد کمتر از کانال سوئز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233511/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85233511/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84