همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری رعایت شود

همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری رعایت شود
رشت – مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همه حقوق مردم در بازآفرینی‌های شهری باید رعایت شود و شهرداری‌ها مکلف به همکاری هستند؛ این حق مردم است که از تخفیف برخوردار شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85262892/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85262892/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF