هواپیماهای اضافه شده به ناوگان هوایی بیش از میزان واردات از محل برجام است


کیش – مجله خبری راه و ساختمان – رییس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه بخشی از هواپیماهای اضافه شده به ناوگان هوایی کشور در دوره خدمت دولت سیزدهم خریداری به کشور وارد شده است افرود: تعداد این هواپیماها بیشتر از مقدار وارد شده از محل برجام است.منبع