هوش مصنوعی چه کاربردهایی در هواشناسی دارد؟

هوش مصنوعی چه کاربردهایی در هواشناسی دارد؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس گروه خدمات نرم افزاری کاربردی هواشناسی و تولید محصول سازمان هواشناسی کشور گفت: اکنون هوش مصنوعی کاربردهای فراوانی در اکثر حوزه ها و علوم مختلف دارد که یکی از آنها هواشناسی و خدمات جوی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364651/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85364651/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF