هیات عالی نظارت، مصوبه قیر رایگان را رد کرد

هیات عالی نظارت، مصوبه قیر رایگان را رد کرد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان- مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاح بندی از قانون بودجه امسال در مجلس در خصوص قیر را مغایر سیاست های کلی نظام دانست و اصلاح مجدد آن را نیز رد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215598/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85215598/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF