هیات کارشناسی روسیه برای پیگیری مباحث فنی راه‌آهن رشت–آستارا راهی ایران می‌شود

هیات کارشناسی روسیه برای پیگیری مباحث فنی راه‌آهن رشت–آستارا راهی ایران می‌شود
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- قائم مقام مدیرعامل راه آهن روسیه اعلام کرد که هیاتی کارشناسی به سرپرستی معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه هفته آینده با هدف شتاب بخشی به ساخت راه آهن رشت – آستارا راهی تهران می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148440/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85148440/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7