واحدهای تخریب شده ناشی از سیل گرمی قبل از شروع فصل سرما احداث می‌شود

واحدهای تخریب شده ناشی از سیل گرمی قبل از شروع فصل سرما احداث می‌شود
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرمی گفت: مرمت و بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده ناشی از سیل خردادماه شهرستان گرمی تا شروع فصل سرما به اتمام می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161589/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%ABمنبع: https://www.irna.ir/news/85161589/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB