واژگونی خودروی پراید در محور نیشابور- سبزوار پنج مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی خودروی پراید در محور نیشابور- سبزوار پنج مصدوم بر جا گذاشت
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مرکز مدیریت حوادث شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان گفت:  حادثه واژگونی خودروی پراید در ۳۵ کیلومتری جاده نیشابور- سبزوار پنج مصدوم بر جا گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147865/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85147865/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7