واگذاری زمین به ۲۲۶ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن

واگذاری زمین به ۲۲۶ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به باز بودن سامانه سمن برای ثبت نام واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت، از واگذاری زمین به ۲۲۶ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163812/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85163812/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86