وداع موقت هموطنان با سواحل مازندران با چاشنی ترافیک و انسداد راه‌ها

وداع موقت هموطنان با سواحل مازندران با چاشنی ترافیک و انسداد راه‌ها
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- دور آخر سفرهای تابستانی باثبت ۱۳ میلیون تردد خودرویی در جاده های مازندران، انسداد موقت برخی راه ها و ترافیک سنگین خودرویی را رقم زد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237759/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85237759/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF