ورود حیوانات زنده به محوطه ترمینال‌های مسافری ممنوع شد

ورود حیوانات زنده به محوطه ترمینال‌های مسافری ممنوع شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد: ورود حیوانات زنده خصوصاً سگ به محوطه ترمینال‌های مسافری فرودگاهی ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224288/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85224288/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF