ورود یک فروند هواپیمای جدید دیگر به ناوگان هواپیمایی کشور

ورود یک فروند هواپیمای جدید دیگر به ناوگان هواپیمایی کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هم‌زمان با برنامه دولت برای افزایش صندلی‌های پروازی، هواپیمای جدید بوئینگ MD-۸۳ هواپیمایی چابهار پس از ۲ سال زمینگیری به ناوگان هوایی کشور بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219882/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85219882/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1