ورود ۷۵ هزار دستگاه خودرو به مازندران از زمان اعلام تعطیلی

ورود ۷۵ هزار دستگاه خودرو به مازندران از زمان اعلام تعطیلی
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- ۷۵ هزار دستگاه خودرو از زمان اعلام تعطیلی فقط از ۲ استان تهران و البرز وارد مازندران شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187752/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85187752/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C