وزرای حمل‌ونقل ایران و ازبکستان تفاهم نامه همکاری ترانزیتی امضا کردند

وزرای حمل‌ونقل ایران و ازبکستان تفاهم نامه همکاری ترانزیتی امضا کردند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر حمل‌و نقل و ارتباطات جمهوری ازبکستان در حضور رؤسای جمهور دو کشور یادداشت تفاهم در زمینه همکاری جامع حمل‌ونقلی و ترانزیتی امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144698/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85144698/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7