وزش باد و گردوخاک در محورهای استان سیستان و بلوچستان

وزش باد و گردوخاک در محورهای استان سیستان و بلوچستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس و وزش باد و گردوخاک در محورهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235584/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85235584/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86