وزیر اقتصاد: ساخت آزادراه قائمشهر- ساری سرعت می گیرد

وزیر اقتصاد: ساخت آزادراه قائمشهر- ساری سرعت می گیرد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر اقتصاد و دارایی از تسریع اجرای مراحل ساخت آزادراه قائمشهر به ساری خبرداد وگفت که با اجرای این طرح بار ترافیک جاده های مازندران کاسته می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85304011/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85304011/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF