وزیر راه :‌ ادامه ساخت آزاد راه تهران-شمال با جدیت پیگیری می‌شود

وزیر راه :‌ ادامه ساخت آزاد راه تهران-شمال با جدیت پیگیری می‌شود
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی از ساخت آزاد راه تهران-شمال به عنوان یکی از طرح های ملی و مهم نام برد و گفت :‌ ادامه روند ساخت این آزادراه با جدیت پیگیری و اجرا می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161706/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85161706/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF