وزیر راه: بهبود راه‌های ارتباطی مرزها از برنامه‌های مهم دولت در حوزه زیرساختی است

وزیر راه: بهبود راه‌های ارتباطی مرزها از برنامه‌های مهم دولت در حوزه زیرساختی است
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از افتتاح مسیر بزرگراهی ارومیه – مرز سرو گفت: بهبود راه‌های ارتباطی مرزها از برنامه‌های مهم دولت در حوزه زیرساختی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148729/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85148729/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA