وزیر راه: زمینه استفاده کشورهای همسایه از ظرفیت ترانزیتی ایران فراهم شود

وزیر راه: زمینه استفاده کشورهای همسایه از ظرفیت ترانزیتی ایران فراهم شود
ارومیه – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اشتیاق کشورهای همسایه برای پیوستن به کنسرسیوم‌ها در حوزه کریدورهای ترانزیتی ایران گفت: باید زمینه توسعه و استفاده این کشورها از ظرفیت ترانزیتی بسرعت فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148278/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85148278/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86