وزیر راه: ساخت کریدور آزاد راه شرق به غرب حاشیه خزر شتاب می گیرد

وزیر راه: ساخت کریدور آزاد راه شرق به غرب حاشیه خزر شتاب می گیرد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت آزاد راه کریدور شرق به غرب (قائمشهر به ساری) باهدف مدیریت ترافیک و تسهیل در جابجایی کالاهای صادراتی از استان مازندران شتاب می گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235499/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85235499/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF