وزیر راه: مسیر ریلی خاوران – تبریز در اولویت ساخت قرار دارد

وزیر راه: مسیر ریلی خاوران - تبریز در اولویت ساخت قرار دارد
تبریز – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیر ریلی خاوران – تبریز در اولویت ساخت قرار دارد و براساس برنامه زمان بندی شده با طی مراحل تملک زمین و ساخت خط و سایر الزامات به زودی افتتاح می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134922/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85134922/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF