وزیر راه و شهرسازی از سایت زعفرانیه بیرجند بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از سایت زعفرانیه بیرجند بازدید کرد
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی که رئیس جمهور را در سفر به خراسان جنوبی همراهی کرده است، از سایت زعفرانیه نهضت ملی مسکن بیرجند بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221855/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF