وزیر راه و شهرسازی: ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تامین شده‌است

وزیر راه و شهرسازی: ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تامین شده‌است
پردیس – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهر سازی گفت: بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تامین شده که بی‌سابقه ترین میزان تامین زمین در تاریخ کشور در دولت مردمی سیزدهم رقم می خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241736/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85241736/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86