وزیر راه: ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی برای ساخت مسکن واگذار می‌شود

وزیر راه: ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی برای ساخت مسکن واگذار می‌شود
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: ۳۰۰ هزار قطعه زمین روستایی برای ساخت خانه به متقاضیان طرح ملی مسکن واگذار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235082/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85235082/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF