ویدیو / آماده‌سازی ۲۰۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکنِ یزد برای تحویل

تصویربردار: محمدمسعود زارع / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060603640/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84

ویدیو / آماده‌سازی ۲۰۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکنِ یزد برای تحویل
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفته ۱۳۶ هزار متقاضی برای استفاده از طرح نهضت ملی مسکن در این استان ثبت‌نام کرده‌اند که پس از بررسی‌های انجام شده، تاکنون ۴۱۴ واحد تحویل متقاضیان شده است. همچنین حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح‌های تسهیلات روستایی، تسهیلات خود مالکی، پروژه‌های بازآفرینی شهری و پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای تحویل به متقاضیان آماده شده است.