ویدیو / اتوبوس‌ها در پایانه مرزی مهران در انتظار زائرین

خبرنگار و تصویربردار: علی هواسی / تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061811287/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86

ویدیو / اتوبوس‌ها در پایانه مرزی مهران در انتظار زائرین

با توجه به مشکلات مطرح شده در خصوص نبود اتوبوس در مرز مهران و معطلی بسیار زیاد مسافران در روز گذشته، بدلیل موج جدید بازگشت زائران بر آن شدیم تا گزارشی میدانی از وضعیت پایانه‌ اتوبوسرانی مرز مهران تهیه کنیم. گزارش ما از پایانه حاکی از وجود اتوبوس‌های متعدد برای تمام استان‌های کشور بوده که برخی از رانندگان ساعاتی را در انتظار بازگشت زائران هستند. استاندار ایلام هم امروز از پایانه اتوبوسرانی مرز مهران بازدید کرده است.