ویدیو/ تحقق یک وعده مالیاتی در دولت سیزدهم

ویدیو/ تحقق یک وعده مالیاتی در دولت سیزدهم

سازمان امور مالیاتی در دولت شهید رئیسی اقدامات گسترده‌ای در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشت. در واقع مودیان مالیاتی در یک سامانه، مشخص می‌کنند که مالیات پرداختی‌شان در چه پروژه عمرانی و زیرساختی کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این ترتیب، بیشترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی را در امور مالیاتی و تعیین محل هزینه‌کرد آن‌ها خواهیم داشت.

خبرنگار: مریم همتی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی 

منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913412/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

  کارگران بخشی از بدنه تصمیم‌گیری دولت باشند