ویدیو / دامن طلایی لرستان

تصویربردار: ترانه بازداری / تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040704576/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

گندم، مهم‌ترین محصول کشاورزی استان لرستان است. محصولی استراتژیک برای کشور که در همۀ مناطق استان لرستان کشت می‌شود. سطح زیر کشت گندم آبی در لرستان ۴۵ هزار و گندم دیم نیز ۱۹۲ هزار هکتار است که پیش‌بینی می‌شود، امسال ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تُن از این سطح برداشت و بیش از ۳۵۰ هزار تُن آن به سیلوها تحویل داده شود.