ویدیو/ پتروشیمی چگونه مشکل ارزی کشور را حل می‌کند؟

خبرنگار: سحر بابایی/ تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ

منبع: https://www.isna.ir/news/1402092215823/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFسپهدار انصاری‌نیک – مدیرعامل پتروشیمی بندر امام – معتقد است که صنعت پتروشیمی برای حاکمیت همیشه قابل توجه بوده و در شرایط امروزی نیز این نقش به دلیل این‌که این صنعت به خصوص در بحث ارزآوری تاثیرگذار بوده بیشتر شده، این صنعت به صورت مستقیم روی ارزآوری اثر می‌گذارد و بخش مهمی از ارز که یک مساله در اقتصاد ملی است را پوشش می‌دهد.