ویراژ در خط مرگ +فیلم

ویراژ در خط مرگ +فیلم
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رانندگی غیراصولی و خطرآفرین برخی رانندگان وانت نیسان در سطح جاده ها، شهرها و روستاهای مازندران و بی توجهی آنان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نه فقط جان خود بلکه جان سرنشینان دیگر خودروها و عابران را به جد تهدید کرده و به ارابه مرگ برای آنان تبدیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191022/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

  رشد ۹.۱ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در بهار امسال