پاسخگویی ۶۴ مدیر وزارت راه به سمنانی‌ها در مرکز ارتباطات مردمی + فیلم

پاسخگویی ۶۴ مدیر وزارت راه به سمنانی‌ها در مرکز ارتباطات مردمی + فیلم
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی گفت: ۶۴ مدیر ملی و ستادی در مرکز ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی در سمنان پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448392/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

  ۱۵۰ واحد تولیدی - صنعتی گیلان قابلیت احیا دارد