پایان تجهیز بندر ایرانی سالیانکا با هدف خدمات رسانی به تجار ایرانی در روسیه

پایان تجهیز بندر ایرانی سالیانکا با هدف خدمات رسانی به تجار ایرانی در روسیه
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سفیر ایران در روسیه از حل مساله حقوقی بندر سالیانکا و پایان تجهیز و توسعه این بندر خبر داد ‌و گفت: تجهیز این بندر پایان یافته و با قدرت در حال خدمات رسانی به تجار ایرانی در روسیه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166790/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85166790/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C