پایان طراحی جزییات مسیر ریلی شلمچه – بصره در هفته‌های آتی

پایان طراحی جزییات مسیر ریلی شلمچه - بصره در هفته‌های آتی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت راه آهن از پیشبرد مراحل طراحی ساخت راه آهن شلمچه – بصره خبر داد و گفت: در هفته‌های آتی به محض پایان یافتن طراحی جزییات مسیر، عملیات مین‌روبی محور را آغاز خواهیم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127391/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85127391/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C