پایش عملکرد ۹ استان در تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن

پایش عملکرد ۹ استان در تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز سلسله نشست‌های پایش و پیگیری آخرین وضعیت تامین زمین ‍مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی زمین و مسکن در این سازمان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85311519/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85311519/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86