پرداخت ماده پنج قانون بیمه برای متقاضیان نهضت ملی مسکن خراسان رضوی آسان شد

پرداخت ماده پنج قانون بیمه برای متقاضیان نهضت ملی مسکن خراسان رضوی آسان شد
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: شورای مسکن استان با گذراندن چند مصوبه پرداخت حق بیمه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی را برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آسان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196766/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86