پرداخت ۱۲۸ هزار فقره وام ودیعه مسکن در استان تهران

پرداخت ۱۲۸ هزار فقره وام ودیعه مسکن در استان تهران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از پرداخت ۱۲۸ هزار و ۷۷۹ فقره وام ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ تاکنون خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171175/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85171175/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86