پروازهای فرودگاه مشهد در روزهای پایانی صفر رکورد زد

پروازهای فرودگاه مشهد در روزهای پایانی صفر رکورد زد
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی گفت: رکورد پروازهای فرودگاه مشهد در تعداد نشست و برخاست پس از کرونا، در ایام دهه آخر صفر شکسته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229988/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

  افتتاح حساب ۷۱۷ هزار و ۲۰۷ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن