پرواز تهران به سقز شرکت ایران ایر به مهرآباد بازگشت

پرواز تهران به سقز شرکت ایران ایر به مهرآباد بازگشت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روابط عمومی فرودگاه مهرآباد اعلام‌کرد: پرواز شماره «۳۴۰۵» تهران به سقز شرکت هواپیمایی ایران ایر به مهرآباد بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85411256/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85411256/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA