پرواز سومین شرکت هواپیمایی ارمنستان از فرودگاه امام(ره) برقرار شد

پرواز سومین شرکت هواپیمایی ارمنستان از فرودگاه امام(ره) برقرار شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – پرواز شرکت هواپیمایی «فلای آرنا»(Fly Arna) ارمنستان به عنوان سومین شرکت هواپیمایی این کشور، از روز سه شنبه در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برقرار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166947/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85166947/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1