پرواز فوق العاده «هما» از فرودگاه مهرآباد به نجف در روز ۱۷ شهریور

پرواز فوق العاده «هما» از فرودگاه مهرآباد به نجف در روز ۱۷ شهریور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی ایران ایر با اعلام اینکه هواپیمایی هما تاکنون با عرضه ۶۵ هزار صندلی در مراسم اربعین امسال مشارکت داشته است، گفت: پرواز فوق العاده هما از فرودگاه مهرآباد به نجف در روز ۱۷ شهریور با نرخ ویژه انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221082/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85221082/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1