پروانه فعالیت ۱۱ دفتر خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران فروشی لغو شد

پروانه فعالیت ۱۱ دفتر خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران فروشی لغو شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- در آستانه انجام عملیات پروازی اربعین و بر اساس آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی، پروانه فعالیت ۱۱ دفتر خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران فروشی لغو شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201041/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85201041/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88